Vi lever som vi lär!

Green Little Heart har högt satta etiska värden och moral. Vi gör medvetna val i enlighet med vår Etiska Policy, vilket vi också förväntar oss av våra samarbetspartners.

Green Little Hearts Etiska Policy

Green Little Heart har högt satta etiska värden och moral som skal efterlevas mellan kollegor, gentemot kunder (dvs företag/varumärken och konsumenter) och generellt inom samhället.

Vi välkomnar och stöder människor, oberoende av social bakgrund och identitet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, sexuell läggning, kön och könsidentitet, ras och hudfärg, invandringsstatus, nationelitet, etnicitet, kultur, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, ålder, storlek, politiska medlemsskap, religion samt mental och fysisk förmåga. Vi påverkas inte av inte fördomar.

Vi beter oss på ett respektfullt sätt och alla har rätt att tala och bli hörda. Kommunikationsflödet mellan kollegor och med tredje part ska inte påverkas av någon form av hierarki eller social bakgrund. Vi anser att olika människor belyser fågor från olika perspektiv, vilket kan vara värdefullt för att lösa problem eller generera nya idéer. Vi hittar styrka i mångfald.

Inget nedlåtande beteende, diskriminering, hot, våld eller någon formav förolämpning är tillåtet. Inga sexuella trakasserier eller ovälkommen sexuell uppvaktning accepteras. Sådant beteende är förbjudet både vid fysiska möten och genom användning av digitala enheter och sociala nätverk.

Vi agerar professionellt och utför vårt arbete på ett öppet och tranparent sätt. Kunder eller andra intressenter skainte kunna påverka oss att agera annorlunda. Vi accepterar inte mutor eller någon form av korruption.

Vi accepterar inte att företagsnamnet Green Little Heart missbrukas. Företagskänslig information förvaras inom företaget och delas inte med tredje part.

Vi accepterar inte att företagsnamn eller varumärken missbrukas genom vårt arbete eller genom våra medarbetare. Information som tillhandahålls av kunder förvaras inom företaget och delas inte med tredje part. Ingen information som potentiellt kan skada företag/varumärken eller orsaka rykten kommer att delges av Green Little Heart.

Gree Little Heart integrerar FN:s Global Compact (omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö) i strategier, policyer och förfaranden för att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

Vår etiska policy kommuniceras formellt med samtliga medarbetare och företag/varumärken och är ofentligt tillgänglig på vår webbplats. Den etiska policyn är föremål för årlig granskning.

Welcome to our green community of changemakers!

Sign up to our newsletter and get a 10 % discount

Green Little Heart is the Nordic's largest sustainable and ethical marketplace. We provide inspiration, knowledge, community and shopping. Subscribe to our newsletter and get a 10 % discount on your next purchase.

Select your currency
EUREuro

Main Menu

0