Hur jobbar vi på Green Little Heart med hållbarhet och vad förväntar vi oss av våra "brands"?

Map the product – understand the impact

Konsumentvaror har olika bakgrund och produktionskedjor. Den produktionskedja som producenten väljer beror på många faktorer som:
• Typ av produkt
• Kvalitet önskad
• Produktionskostnad
• Slutlig kostnad
• Tillgänglig egenproduktion
• Nivå av outsourcad produktion nödvändig
• Samlingsvolym (antal olika produkter och mönster, antal bitar)
• Varumärkespolicy
För att förstå effekterna av att den slutliga konsumentprodukten har produktbakgrunden måste den förstås i sin helhet för att analyseras och därefter utvärderas. Ju större kontroll från producenten desto bättre är möjligheterna att tränga in i produktionskedjan och skapa en hållbar produkt. Sagt detta är det uppenbart att hållbarhetshanteringen kring en produkt spelar en viktig roll.
Hållbarhet är ett komplext koncept. Den oftast citerade definitionen kommer från FN: s världskommission för miljö och utveckling: “hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.” I enklaste termer handlar hållbarhet om våra barn och våra barnbarn, och om världen vi lämnar dem.

Idag är många producenter bra på att öka vad de gör bra för miljön, arbetsgivare, djur etc. Det betyder dock inte att de har hållbarhet i 360 grader. De valde att visa vad som är bekvämt, vad som inte är bekvämt offentliggörs inte.

Hur är det möjligt att förstå om en produkt är hållbar i 360 grader?
Revisorer som uppmanas att ha full tillgång till produktionsvägen, inklusive leveranskedjan med sina tredje parter, kan göra denna utvärdering. Resultaten från sådana revisioner kan hållas internt för intern förbättring eller synliggöras för allmänheten genom olika typer av certifieringar. Certifieringar är ofta koncentrerade till en del av hållbarhetsspektren och / eller en del av produktionskedjan. Flera certifikat kan vara nödvändiga för att få en mer helhetssyn på hållbarhetsprestanda. Grundliga granskningar och certifieringar är kostsamma och kräver ett dedikerat och engagerat team. Ett certifikat är inte ett engångsdokument utan ett levande dokument som behöver kontinuerlig granskning och förbättring.
Lista över några certifikat som är relevanta för ett företags hållbara resultat:

• ECOCERT
• CRUELTY-FREE
• COSMOS

Hur gör vi våra utvärderingar?

När vi vill marknadsföra en produkt ur en hållbar synvinkel vill vi se ur hela perspektivet och beakta hela hållbarhetsspektren och hela produktionskedjan, i den mån det är möjligt för oss.

• Steg 1: Som ett första tillvägagångssätt tittar vi på den allmänt tillgängliga hållbarhetsstrategin kring varumärket och deras kommunikation när det gäller policyer, mål, åtaganden, försäkringar osv. Sedan tittar vi på intyg. Därefter gör vi en första idé om varumärket och deras hållbarhetsengagemang.
• Steg 2: Som ett andra steg kontaktar vi företag som har identifierats under den första screening. Om företaget är intresserat fortsätter vi med en grundligare granskning, till en nivå som överenskommits tillsammans med företaget.
• Steg 3: Vi genomför en objektiv analys av företaget. Företag / varumärken som anses bidra på ett positivt sätt till en mer hållbar produktion och konsumtion kommer att främjas som bra val av GLH. Vi kommer att redogöra för våra utvärderingar på ett schematiskt och transparent sätt. All företagsspecifik information om produktionsstrategin förblir konfidentiell och skyddas enligt GLH: s sekretesspolicy och företagsspecifika sekretessavtal. Vi understryker att företag med brist på transparent kommunikation, juridisk kränkning eller brist på engagemang för hållbara frågor inte kommer att marknadsföras av GLH förrän sådana frågor har tagits upp. Inga namn eller information om sådana företag kommer att delas av GLH, i enlighet med vår etiska policy och sekretesspolicy.

Vi är medvetna om att många företag har ett starkt hållbarhetsengagemang och höga etiska värderingar, men ännu inte den ekonomiska och ledande förmågan att få relevanta certifieringar eller att utarbeta offentligt tillgängliga rapporter. Sådana företag är extremt intressanta för oss och vi vill ge dem lika möjligheter att visa sitt engagemang genom denna plattform. Som utgångspunkt erbjuder vi dessa företag möjligheter att öppna upp för en grundlig intervju där vi går igenom det väsentliga inom produktionsprocessen, drift, materialflöde, kontrollmekanismer etc. Därefter fortsätter vi att coacha företaget och utvärdera deras engagemang och engagemang, som kommer att bli föremål för periodisk granskning och kommunikation för att hålla synligheten på vår plattform.

GREEN LITTLE HEARTS HÅLLBARHETS UTVÄRDERING

Socialt: löner, arbetsvillkor, etisk politik; hälso- och säkerhetspolicy; barnarbete; ergonomi; hälso- och säkerhetshantering, kontroll, övervakning och efterlevnad; professionella sjukdomar; lika möjligheter, lika rättigheter
Miljö: miljöhantering, kontroll och övervakning; tillstånd och efterlevnad; utsläpp till vatten, luft och mark; råvarukonsumtion, återanvändning, påverkan och tillgänglighet; energi; farliga ämnen; prenumeration på kemikaliereducerings- och kontrollinitiativ; förpackning; miljöpolicy
Ekonomiskt: ledningsstruktur och företagskultur och öppenhet; produktionsstruktur, logistik och kontroll; hantering av försörjningskedjan; åtaganden och stöd till fördelaktiga projekt; initiativ för rättvis handel; FoU-projekt; investeringar relaterade till förbättringar för miljön eller människorna; certifieringar; avkastning på värde till intressenter; Covid-19 ledning; cirkulär ekonomi; rättsliga fall, åtal och böter relaterade till miljö, hälsa och säkerhet samt sociala/etiska frågor, där mångfald och inkludering är av yttersta vikt; ryktefrågor; green washing

Select your currency

Main Menu

0