Välkommen till Green Little Heart - ditt hållbara gröna Universum!

Med små gröna steg kan du göra stor skillnad. Vi på Green Little Heart vill möjliggöra gröna och medvetna val.

Om alla börjar skapa utrymme att göra fler medvetna val i sin vardag så kommer det göra stor skillnad för våra djur, vår planet och för oss som människor. I begreppet hållbart inkluderas även etiska och sociala värderingar och förhållningssätt där kvinnor och barn är särskilt utsatta, för allt hänger ihop – i ett och samma ekosystem.

Vi har alla ett ansvar och de val du gör kan göra skillnad. Vi lyfter, inspirerar och delar med oss av vår kunskap och våra tips så att vi alla kan ta gröna steg mot ett mer hållbart samhälle. Det är i kraften av samförstånd som magi sker och förändringar händer.

Låt oss tillsammans skapa ett mer hållbart och grönare samhälle!

Om oss heart

Aldrig har det varit viktigare att agera med en stark värdegrund. Det är också än mer tydligt hur viktigt det är att vi agerar tillsammans – som en värld och en planet. Vi som människor behöver förändra hur vi konsumerar och tänker. Det kan vara svårt, men vi på Green Little Heart vill göra det lättare. Du ska inte behöva lägga alltför mycket tid på ta reda på hur eller varför– det har vi redan gjort!

Allt som finns här och nämns i vårt gröna universum har en Green Little Heart stämpel. De företag och inspiratörer som syns här har alla tagit ett grönt ansvar för hållbarare produktionskedjor, rättvisare arbetsförhållanden med mera. Vi lyfter även särskilt utsatta och arbetar mot fler sjyssta och rättvisa företag.

Hur jobbar vi på Green Little Heart med hållbarhet och vad förväntar vi oss av våra "brands"?

“Map the product – understand the impact”

Om oss hand made

Konsumentvaror har olika bakgrund och produktionskedjor. Den produktionskedja som producenten väljer beror på många faktorer som:

 • Typ av produkt

 • Önskad kvalitet

 • Produktionskostnad

 • Slutlig kostnad

 • Tillgänglig egenproduktion

 • Nivå av outsourcad produktion som är nödvändig

 • Samlingsvolym (antal olika produkter och mönster, antal bitar)

 • Varumärkespolicy

För att förstå effekterna av att den slutliga konsumentprodukten så måste produktbakgrunden förstås i sin helhet för att analyseras och därefter utvärderas. Ju större kontroll från producenten desto bättre är möjligheterna att tränga in i produktionskedjan och skapa en hållbar produkt. Med dettasagt är det uppenbart att hållbarhetshanteringen kring en produkt spelar en viktig roll.

Hållbarhet är ett komplext koncept. Den oftast citerade definitionen kommer från FN: s världskommission för miljö och utveckling: ”hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.” I enklaste termer handlar hållbarhet om våra barn och våra barnbarn, och om världen vi lämnar dem. Till detta lägger vi på Green Little Heart

Idag är många producenter bra på att utveckla vad de gör bra för miljön, arbetsgivare, djur etc. Det betyder dock inte att de har hållbarhet i 360 grader. Många gånger saknas en viss transaparens och vissa viktiga delar utelämnas i den pubilika informationen. 

Hur är det möjligt att förstå om en produkt är hållbar i 360 grader?
Revisorer som uppmanas att ha full tillgång till produktionsvägen, inklusive leveranskedjan med sina tredje parter, kan göra denna utvärdering. Resultaten från sådana revisioner kan hållas internt för intern förbättring eller synliggöras för allmänheten genom olika typer av certifieringar. Certifieringar är ofta koncentrerade till en del av hållbarhetsspektivet och/eller en del av produktionskedjan. Flera certifikat kan vara nödvändiga för att få en mer helhetssyn på hållbarhetsprestanda. Grundliga granskningar och certifieringar är kostsamma och kräver ett dedikerat och engagerat team. Ett certifikat är inte ett engångsdokument utan ett levande dokument som behöver kontinuerlig granskning och förbättring.

Utöver detta lägger vi även till en kontroll på hur våra varumärken kommunicerar i sina kommunikations kanaler. Där spelar val av modeller en stor roll, får alla plats? Är det pro-feminine och body-positive? Även dessa delar är av stort vikt för Green Little Heart och de varumärken som får vara med i vårt Hållbara Marketplace.

Lista över några certifikat som är relevanta för ett företags hållbara resultat:

 • COSMOS

 • CRUELTY-FREE

 • ECOCERT

Hur gör vi våra utvärderingar?

När vi vill marknadsföra en produkt ur en hållbar synvinkel vill vi se ur hela perspektivet och beakta hela hållbarhetssperspektivet och hela produktionskedjan, i den mån det är möjligt för oss.

När vi vill marknadsföra en produkt ur en hållbar synvinkel vill vi se ur hela perspektivet och beakta hela hållbarhetaspekten och hela produktionskedjan, i den mån det är möjligt för oss.

Steg 1:

Som ett första tillvägagångssätt tittar vi på den allmänt tillgängliga hållbarhetsstrategin kring varumärket och deras kommunikation när det gäller policyer, mål, åtaganden, försäkringar osv. Sedan tittar vi på intyg. Därefter gör vi en första idé om varumärket och deras hållbarhetsengagemang.

Steg 2:

Som ett andra steg kontaktar vi företag som har identifierats under den första screeningen. Om företaget är intresserade fortsätter vi med en grundligare granskning, till en nivå som överenskommits tillsammans med företaget.

Steg 3:

Vi genomför en objektiv analys av företaget. Företag / varumärken som anses bidra på ett positivt sätt till en mer hållbar produktion och konsumtion kommer att främjas som bra val av GLH. Vi kommer att redogöra för våra utvärderingar på ett schematiskt och transparent sätt. All företagsspecifik information om produktionsstrategin förblir konfidentiell och skyddas enligt GLH: s sekretesspolicy och företagsspecifika sekretessavtal. Vi understryker att företag med brist på transparent kommunikation, juridisk kränkning eller brist på engagemang för hållbara frågor inte kommer att marknadsföras av GLH förrän sådana frågor har tagits upp. Inga namn eller information om sådana företag kommer att delas av GLH, i enlighet med vår etiska policy och sekretesspolicy.

green little heart om oss

Vi är medvetna om att många företag har ett starkt hållbarhetsengagemang och höga etiska värderingar, men ännu inte den ekonomiska och ledande förmågan att få relevanta certifieringar eller att utarbeta offentligt tillgängliga rapporter. Sådana företag är intressanta för oss och vi vill ge dem lika möjligheter att visa sitt engagemang genom denna plattform. Som utgångspunkt erbjuder vi dessa företag möjligheter att öppna upp för en grundlig intervju där vi går igenom det väsentliga inom produktionsprocessen, drift, materialflöde, kontrollmekanismer etc. Därefter fortsätter vi att coacha företaget och utvärdera deras engagemang och engagemang, som kommer att bli föremål för periodisk granskning och kommunikation för att hålla synligheten på vår plattform.

Green Little Hearts Hållbarhets Utvärdering

Om oss socialt

Socialt:

Socialt: löner, arbetsvillkor, etisk politik; hälso- och säkerhetspolicy; barnarbete; ergonomi; hälso- och säkerhetshantering, kontroll, övervakning och efterlevnad; professionella sjukdomar; lika möjligheter, lika rättigheter

Miljö:

Miljöhantering, kontroll och övervakning; tillstånd och efterlevnad; utsläpp till vatten, luft och mark; råvarukonsumtion, återanvändning, påverkan och tillgänglighet; energi; farliga ämnen; prenumeration på kemikaliereducerings- och kontrollinitiativ; förpackning; miljöpolicy

green little heart om oss

Ekonomiskt:

Ledningsstruktur och företagskultur och öppenhet; produktionsstruktur, logistik och kontroll; hantering av försörjningskedjan; åtaganden och stöd till fördelaktiga projekt; initiativ för rättvis handel; FoU-projekt; investeringar relaterade till förbättringar för miljön eller människorna; certifieringar; avkastning på värde till intressenter; Covid-19 ledning; cirkulär ekonomi; rättsliga fall, åtal och böter relaterade till miljö, hälsa och säkerhet samt sociala/etiska frågor, där mångfald och inkludering är av yttersta vikt; ryktefrågor; green washing

Code of Ethics

Green Little Heart har högt satta etiska värden och moral. Vi gör medvetna val i enlighet med vår Etiska Policy, vilket vi också förväntar oss av våra samarbetspartners. Vi har högt satta etiska värden och moral som skall efterlevas mellan kollegor, gentemot kunder (dvs företag/varumärken och konsumenter) och generellt inom samhället.

Vi välkomnar och stöder människor, oberoende av social bakgrund och identitet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, sexuell läggning, kön och könsidentitet, ras och hudfärg, invandringsstatus, nationalitet, etnicitet, kultur, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, ålder, storlek, politiskt medlemsskap, religion samt mental och fysisk förmåga. Vi påverkas inte av inte fördomar.

Vi beter oss på ett respektfullt sätt och alla har rätt att tala och bli hörda. Kommunikationsflödet mellan kollegor och med tredje part ska inte påverkas av någon form av hierarki eller social bakgrund. Vi anser att olika människor belyser frågor från olika perspektiv, vilket kan vara värdefullt för att lösa problem eller generera nya idéer. Vi hittar styrka i mångfald.

Inget nedlåtande beteende, diskriminering, hot, våld eller någon form av förolämpning är tillåtet. Inga sexuella trakasserier eller ovälkommen sexuell uppvaktning accepteras. Sådant beteende är förbjudet både vid fysiska möten och genom användning av digitala enheter och sociala nätverk.

Vi agerar professionellt och utför vårt arbete på ett öppet och tranparent sätt. Kunder eller andra intressenter ska inte kunna påverka oss att agera annorlunda. Vi accepterar inte mutor eller någon form av korruption.

Vi accepterar inte att företagsnamnet Green Little Heart missbrukas. Företagskänslig information förvaras inom företaget och delas inte med tredje part.

Vi accepterar inte att företagsnamn eller varumärken missbrukas genom vårt arbete eller genom våra medarbetare. Information som tillhandahålls av kunder förvaras inom företaget och delas inte med tredje part. Ingen information som potentiellt kan skada företag/varumärken eller orsaka rykten kommer att delges av Green Little Heart.

Green Little Heart integrerar FN:s Global Compact (omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö) i strategier, policyer och förfaranden för att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

Vår etiska policy kommuniceras formellt med samtliga medarbetare och företag/varumärken och är offentligt tillgänglig på vår webbplats. Den etiska policyn är föremål för årlig granskning.

Green Little Hearts utvärderingsprocess

Web Search | Brands contact GLH

Företag med relevanta GLH Triggers /viktigt välgörenhetsarbete identifierat.

GLH kontaktar företaget.

Företaget är intresserat av att samarbeta.

Intervju för att kunna utesluta allvarliga problem (dealbreakers) som brist på transparent kommunikation, brott mot EHS-lagar, otillräckligt engagemang för hållbarhetsarbete eller allvarliga problem med varumärkets rykte.

Kända eller potentiella allvarliga problem (dealbreakers), under eller utan åtgärd, identifierade.

Inga betydande problem upptäckta.

Potentiella problem (men inga dealbreakers) identifierade.

Företaget marknadsförs inte förrän problemen är åtgärdade. GLH delar inte med sig av någon information om företaget. All information är konfidentiell.

Företaget marknadsförs av GLH. Är i fortsatt kontakt med GLH.

Företaget har sex månader på sig för att undersöka de potentiella problemen och presentera en åtgärdsplan om sådana problem bekräftas. Företaget marknadsförs under tiden.

Alla våra marknadsförda företag genomgår årlig granskning. Möjlighet till fortsatt hållbarhetsarbete med GLH:s hållbarhetsexperter. Stickprovskontroller genomförs.

Fortsätter att vara i kontakt med GLH. Uppföljning efter sex månader.

GLH:s målsättning
“Uppmuntra 50 % av våra säljare att bidra till 50 % till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling senast januari 2022.”

Services

Vi hjälper gärna till!

Vår vision är att “Tillsammans, med små eller stora steg, kan vi närma oss våra hållbarhetsmål” – Green Little Heart erbjuder support och vägledning till företag inom hållbarhetsfrågor och hållbarhetsarbete

Idag finns det många tillverkare som producerar enligt hållbara normer och månar om att erbjuda varor på ett respektfullt sätt gentemot vår miljö och våra medmänniskor. Vi vill hjälpa dessa företag att förmedla det goda de gör. Det är viktiga initiativ som skall premieras och lyftas fram.

Vår vision är att dessa företag ska lyftas fram, få en skjuts upp, hjälp på traven samt få den ”cred” de faktiskt är värda. Därför erbjuder Green Little Heart företag konsulthjälp för att växa inom hållbarhetsområdet. Vi erbjuder:

We offer

We offer

I enlighet med vår vision och vårt koncept att ”varje litet steg räknas och att tillsammans kan vi uppnå högt uppsatta mål” så erbjuder vi en dag med coaching/screening i form av en workshop för att tillsammans se hur vi bäst kan hjälpa ert företag att nå de mål ni vill uppnå samt hur dessa kan dokumenteras för att bli ”verklighet” även inför tredje part. Det vill säga, ert hållbarhetsarbete/engagemang skall inte bli kvar bakom kulisserna – det skall ut och synas!

Vi är ett starkt och drivet team med gedigen erfarenhet om hur miljö, hälsa, och sociala frågor hanteras inom industriell produktion (erfarenhet från de flesta produktionsområden till exempel mode, textil, garverier, livsmedel, farmaceutisk, mekanisk, kemisk, papper, stål). Del av vårt team har arbetslivserfarenhet inom industrin genom hundratals utförda Audits eller risk analyser, mm samt ett 50-tal hållbarhetsanalyser inom modebranschens Supply Chain. Dessutom har delar av vårt team lång erfarenhet av modebranschens Retail- och försäljningssida samt marknadsföring och reklam med dess sociala effekter.

Vi vill vara en partner som hjälper till att växa i rätt riktning och som finns tillgänglig när den behövs. I vårt arbete betonar vikten av att kombinera teknisk kompetens med socialt engagemang och tillgänglighet samt förståelse för produkten.

Contact

Get In Touch

Epicenter - Stockholm/Sweden

INSTAGRAM

 
If you struggle with dry hair in the summer, this hair mist is for you ☀️🥳

 No nasty ingredients
✅ Vegan
✅ includes 3 essential amino acids
✅ Certified Organic 

💆🏼‍♀️Product used:
MaterNatura Reconstructing Spray with 3 Amino Acids

This can be shopped in store & online! ✨ 

Do you wear use products on your hair? 👀 let us know in the comments!! 👇🫶

@nordicnaturalbeauty @maternatura.it 

#organicmakeup #veganmakeup #sweden #swedishgirl #swedengirl #summer #summermakeup #naturalmakeup #haircare #healthyhair #blondehair
What do you prefer? 🤔 

Let us know! 👇😆

#sunscreen #swedishsummer #sensitiveskin #organicsunscreen #suncreenspf50 #qualityingredients #skincare #organicskincare #swedishgirl #swedensummer #sustainability #sustainablestorestockholm #sustainablestockholm #stockholm #stockholmstore #healthstore #slowfashion
We’re the hub for people who are passionate, sustainability obsessed & value connection 🫶

You are always welcome to come visit and check out the cool products we have to offer 😍

💚 Subscribe to our newsletter so that you never miss an event, special offers and summer recipes 🥑🥥🍓

Our next event is Flow & Glow on 17th July ✨ Will you be joining?😍

.
#sunscreen #swedishsummer #sensitiveskin ##qualityingredients #nontoxicskincare #skincare #organicskincare #swedishgirl #swedensummer #stockholmevents #event #stockholmcity #sustainability
Have you tried solid shampoo cakes yet? We have a wide selection of Deodorants, Conditioners, Body Butters, Shampoos, Dry Shampoos, Perfumes and our best-selling Dusch Fluff! The common agenda is to offer really good products with no added water nor plastic - The Zero Waste approach!

Come and smell the gorgeous cakes 🎉💚💃

#zerowaste #vegan #organic #slowfashiondistrict #greenlittleheart
Flow & Glow 🎉💚🎉

Welcome to an evening together with @christinanilsson1 and Green Little Heart!

Chakra Balance Dance (CBD) was founded already in 2004 by Christina Nilsson who has a long experience with the concept of well-being. With the support of Christina’s inspiring guidance, you will open up for new self-connections when you dance through your seven chakras.

Are you feeling that deep inner calling to break free from the cycle of feeling stressed out, anxious, exhausted, or depressed?

Are you craving a life where you feel healthier, more positive and have the motivation and energy to do the things you want to do in your life?

Then you should join us for this event the 17th of July 🎉 read all about it through our link in bio! 

What you get:

+ Mingle with great people, healthy snacks & bubbles! 🌸

+ A high quality goodie bag with green beauty products! 🌱

A non-refundable sign-up fee of 100 SEK to be swished to Christina - 0705182875, ordinary workshop price is 400 SEK. 

A warm welcome from Christina & team Green Little Heart

And! EVERYONE is welcome 🙏 

Thank you to the sponsors: 
@grogrosverige @nordicnaturalbeauty @pure_habit 

🎉💚💃🎉🍄‍🟫🌍

@chakrabalancedance
ALL YOU NEED 👇 

Your choice of milk 🥛 
Ice cubes🧊 
Our mushroom latte powder🍄
A cute glass🫗 (this really helps)

✨ no need for sweetener! This blend has only 5 ingredients and tastes incredible 🫶☺️🍄

Have you fired it yet?!
Summer glow only using the best makeup 

💄This lipstick is enriched with Vitamin E, jojoba oil and argan oil (that’s why it’s so good😅) 😍

❌ No nasty ingredients
✅ Vegan
❌ No plastic packaging 
✅ Certified Organic 

Products used:
Zao refillable mascara in black 
INIKA Organic lipstick in shade soft coral😍 

Both can be shopped in store & online! ✨ 

Do you wear organic makeup? 👀 let us know in the comments!! 👇🫶

#organicmakeup #veganmakeup @zaomakeupsweden @inika_organic_sweden @inikaorganic #sweden #swedishgirl #swedengirl #summer #summermakeup #naturalmakeup #nomakeupmakeup
WELLNESS CONNECT IS OVER AND WHAT A SUCCESS🥳🥳

55+ signups
All our snacks gone!
2 incredible talks / workshops
Powerful conversations 
Meaningful connections 

If you were there, what did you think?😍 👇 

Subscribe to our newsletter (link in bio!) for our next event 👀👀

Thank you @a_girlwhotravels and @fridawaywell for hosting this wonderful event 🥳🫶🏼

#event #wellness #healthandwellness #swedenevent #swedish #swedebevent #stockholm #stockholmevent #eventinstockholm #greenlittleheart
Select your currency

Main Menu

0