Välkommen till Green Little Heart - ditt hållbara gröna Universum!

Med små gröna steg kan du göra stor skillnad. Vi på Green Little Heart vill möjliggöra gröna medvetna val. Och det är helt ok att inte vara Vegan varje dag. Om du är det tre dagar i veckan så är det fantastiskt.

Med små gröna steg kan du göra stor skillnad och vi på Green Little Heart vill möjliggöra fler gröna medvetna val. Det är helt ok att inte vara vegan varje dag, om du så bara är det tre dagar i veckan så är det fantastiskt, du har redan där gjort stor skillnad! För med små gröna steg kommer man långt!

Om alla tänker så och börjar skapa ett utrymme att göra fler medvetna val i sin vardag så kommer det göra stor skillnad för våra djur, vår planet och oss som människor. I begreppet hållbart inkluderas även mänskliga rättigheter där kvinnor och barn är särskilt utsatta, för allt hänger ihop – i ett och samma ekosystem.

Vi har alla ett ansvar, de val du gör kan göra skillnad. Men här skuldbelägger vi inte, vi lyfter, inspirera och delar med oss av vår kunskap och våra tips så att vi alla kan ta gröna steg mot ett mer hållbart samhälle. Det är i kraften av samförstånd som magi sker och förändringar händer.

Mitt i denna pågående pandemi som vi nu genomlever är det än mer tydligt hur viktigt det är att vi agera tillsammans – som en värld och en planet. Där vi som människor behöver förändra hur vi konsumerar och tänker. Det kan vara svårt, men vi på Green Little Heart vill göra det lättare. Du ska inte behöva lägga alltför mycket tid på ta reda på hur – det har vi redan gjort!

Allt som finns här och nämns i vårt gröna universum har en Green Little Heart stämpel. De företag och inspiratörer som syns här har alla tagit ett grönt ansvar för hållbarare produktionskedjor, rättvisare arbetsförhållanden mm. Vi lyfter även särskilt utsatta och är sjyssta företag.

Hur jobbar vi på Green Little Heart med hållbarhet och vad förväntar vi oss av våra "brands"?

Map the product – understand the impact

Consumer goods have different backgrounds and production chains. The production chain chosen by the producer depends on many factors such as:
• Type of product
• Quality wanted
• Production cost
• Final cost
• Level of in-house production available
• Level of outsourced production necessary
• Collection volume (number of different products and designs, number of pieces)
• Brand policies
To understand the impact that the final consumer product has the product background must be understood in its whole in order to be analyzed and thereafter evaluated. The greater the control from the producer the better the possibilities to penetrate in the production chain and to create a sustainable product. Said this, it is clear that the sustainability management around a product plays a significant role.
Sustainability is a complex concept. The most often quoted definition comes from the UN World Commission on Environment and Development: “sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” In simplest terms, sustainability is about our children and our grandchildren, and the world we will leave them.
Today many producers are good in boosting what they do good for the environment, employers, animals, etc. However, that does not mean that they are sustainability performing at 360 degrees. They chose to show what is convenient, what is not convenient is not made public.

How is it possible to understand if a product is sustainable at 360 degrees?
Auditors that are invited to have the full access to the production path, including the supply chain with its third parties, can make this evaluation. The results from such audits can be kept internally for in-house improvement or made visible to the public through different kind of certifications. Certifications are often concentrated on a part of the sustainability spectra and/or a part of the production chain. Several certificates can be necessary to obtain a more holistic view of the sustainability performance. Thorough audits and certifications are costly and require a dedicated and committed team. A certificate is not a one-time document but a living document that needs continuous review and improvement.
List of some certificates relevant for the sustainable performance of a company:

• ECOCERT
• CRUELTY FREE
• COSMOS

How do we do our evaluations?

When we want to promote a product from a sustainable point of view, we want to look from the entire perspective and consider the entire sustainability spectra and the entire production chain, to the extent possible for us.
Step 1: As a first approach, we look at the publicly available sustainability approach around the brand and their communication in terms of policies, goals, commitments, underwritings, etc. Then we look at the certifications obtained. Thereafter we make a first idea of the brand and their sustainability engagement.
Step 2: As a second step, we contact companies that have been identified during the first screening. If the company is interested we proceed with a more thorough review, to a level agreed upon together with the company.
Step 3: We undertake an objective analysis of the company. Companies/brands that are considered to contribute in a positive way towards a more sustainable production and consumption will be promoted as good choices by GLH. We will account for our evaluations in a schematic and transparent way. All company-specific details regarding the production strategy remain confidential and are protected under GLH’s Confidentiality Policy and company-specific Confidentiality Agreements. We underline that companies with lack of transparent communications, legal violation, or lack of engagement towards sustainable issues will not be promoted by GLH until such issues are addressed. No names or information regarding such companies will shared by GLH, in accordance with our Ethical Policy and Confidentiality Policy.

We are aware that many companies have a strong sustainability engagement and high ethical values, however not yet the financial and managerial capacity to get relevant certifications or to prepare publicly available reports. Such companies are extremely interesting to us and we want to give them the equal possibilities to show their engagement through this platform. As a starting point, we offer these companies the possibilities to open up for a thorough interview where we go through the essentials within the production process, operations, material flow, control mechanisms, etc. Thereafter we continue to coach the company and to evaluate their engagement and commitment, which will be subject to periodical review and communication in order to keep visibility on our platform.

GLH Sustainability evaluation criteria.

Social: wages, work conditions, ethical policy; health and safety policy; child labor; ergonomics; health and safety management, control, monitoring, and compliance; professional diseases; equal opportunities, equal rights
Environment: environmental management, control, and monitoring; permits and compliance; emissions to water, air, and soil; raw material consumption, reuse, impact, and availability; energy; hazardous substances; subscription to chemical reduction and control initiatives; packaging; environmental policy
Economic: management structure and company culture and transparency; production structure, logistics, and control; supply chain management; commitments and subvention to beneficial projects; fair trade initiatives; R&D projects; investments related to improvements for the environmental or human beings; certifications; return on value to stakeholders; Covid-19 management; circular economy; legal cases, prosecutions and fines related to environmental, health and safety and social/ethical issues; reputational issues; green washing

Green Little Hearts Etiska Policy

Green Little Heart har högt satta etiska värden och moral som skal efterlevas mellan kollegor, gentemot kunder (dvs företag/varumärken och konsumenter) och generellt inom samhället.

Vi välkomnar och stöder människor, oberoende av social bakgrund och identitet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, sexuell läggning, kön och könsidentitet, ras och hudfärg, invandringsstatus, nationelitet, etnicitet, kultur, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, ålder, storlek, politiska medlemsskap, religion samt mental och fysisk förmåga. Vi påverkas inte av inte fördomar.

Vi beter oss på ett respektfullt sätt och alla har rätt att tala och bli hörda. Kommunikationsflödet mellan kollegor och med tredje part ska inte påverkas av någon form av hierarki eller social bakgrund. Vi anser att olika människor belyser fågor från olika perspektiv, vilket kan vara värdefullt för att lösa problem eller generera nya idéer. Vi hittar styrka i mångfald.

Inget nedlåtande beteende, diskriminering, hot, våld eller någon formav förolämpning är tillåtet. Inga sexuella trakasserier eller ovälkommen sexuell uppvaktning accepteras. Sådant beteende är förbjudet både vid fysiska möten och genom användning av digitala enheter och sociala nätverk.

Vi agerar professionellt och utför vårt arbete på ett öppet och tranparent sätt. Kunder eller andra intressenter skainte kunna påverka oss att agera annorlunda. Vi accepterar inte mutor eller någon form av korruption.

Vi accepterar inte att företagsnamnet Green Little Heart missbrukas. Företagskänslig information förvaras inom företaget och delas inte med tredje part.

Vi accepterar inte att företagsnamn eller varumärken missbrukas genom vårt arbete eller genom våra medarbetare. Information som tillhandahålls av kunder förvaras inom företaget och delas inte med tredje part. Ingen information som potentiellt kan skada företag/varumärken eller orsaka rykten kommer att delges av Green Little Heart.

Gree Little Heart integrerar FN:s Global Compact (omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö) i strategier, policyer och förfaranden för att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

Vår etiska policy kommuniceras formellt med samtliga medarbetare och företag/varumärken och är ofentligt tillgänglig på vår webbplats. Den etiska policyn är föremål för årlig granskning.

Green Little Heart Team!

Michelene Lindblad

Vice President & co-founder!

Christina Brodin

Sustainability Expert

Mikael Johansson

E-commerce Director

Trayana Doneva

Sustainibility Expert & Key Account Manager

Salomon Lundquist

Key Account Manager

Select your currency

Main Menu

0