The Yogurt Lovers

In stock

589,00SEK

The Yogurt Lovers is a luxury mix of yoghurt-coated natural sweets. They are made from premium cashews, almonds, cranberries and sweet raspberry licorice covered with creamy chocolate with Greek vanilla yogurt flavor.

2x Greek Yogurt Cranberries 2x Addictive Yogurt Almonds 2x Luscious Raspberry Liquorice 2x Yogurt-Covered Cashew
  Ask a Question   Chatta med butik

About the shop: This is Nuts

About This is Nuts              

This is Nuts was started in 2012 by trainer and entrepreneur Ranja Maria Vardali. She wanted to develop healthier alternatives to regular snacks. She believed that snacks and snacks could be both tasty and satisfying without the need to add sugar, bad fats or unnecessary additives.

This is Nuts today has a product range with more than 50 different products in flavors from sweet to spicy and more in between. All products are made from 100% natural products.

For more information about This is Nuts and our products, please visit our website  www.thisisnuts.se  or you can contact us at  [email protected]  and (+46) 8 515 100 21.

Visit Shop

About the product

The Yogurt Lovers is a luxury mix of yoghurt-coated natural sweets. They are made from premium cashews, almonds, cranberries and sweet raspberry licorice covered with creamy chocolate with Greek vanilla yogurt flavor.

2x Greek Yogurt Cranberries
2x Addictive Yogurt Almonds
2x Luscious Raspberry Liquorice
2x Yogurt-Covered Cashew
Be the first to review “The Yogurt Lovers”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

Allmänt om leverans av Produkter

This Is Nuts erbjuder leverans till kunder i Sverige, EU, Storbritannien och Norge. Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till This is Nuts i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. This is Nuts svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till This is Nuts. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Vi behandlar Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri måndag till fredag och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Konsument som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med This is Nuts snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. Aviseringen. (Leveranstiden kan påverkas av Covid-19-pandemin).

Observera att leveranser untan för EU, inkl. Norge och Storbritannien (efter 1 januari 2020), kan bli utsätta för ytterligare tullavgifter. This is Nuts ansvarar inte för tullavgifter på order, de är Konsumentens egna ansvar.

Leveransförseningar

Om leveransförsening uppstår meddelar This is Nuts Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Leveransförsening leder inte till automatisk hävning av köpet i händelse av förseningar som This Is Nuts åtgärdar inom skälig tid.

Refund Policy

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Vid ånger återbetalas hela beloppet för varan, inklusive frakt, skatt och avgifter. Kunden står dock för returfrakten. Plomberade och förseglade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen eller förseglingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta This is Nuts för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Konsumenten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten rekommenderar This is Nuts att Konsumenten först kontaktar This is Nuts innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se sidfoten). Genom att kontakta This is Nuts Kundtjänst erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när Konsumenten inkommer till This is Nuts med begäran att utnyttja ångerrätten kommer This is Nuts utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Om Konsumenten föredrar det, kan dock ånger ske genom att fylla i något av de standardformulär som finns framtaget för utövande av ångerrätten (http://publikationer.konsumentverket.se) eller av This is Nuts (se länk i slutet av dessa villkor). När meddelande om ångrat köp har mottagits av This Is Nuts har Kunden rätt att återfå pengarna för varan inom 14 kalenderdagar. Kunden kan dock få vänta tills dess att varan har returnerats eller till dess kunden har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet, såvida inte Kunden aktivt godkänner en annan betalningslösning. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Avbeställningar

Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och This is Nuts kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till This is Nuts.Om avbeställning görs betalar This is Nuts tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit.

Outhämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom den tiden som står angiven på hämtsedel och Produkten returneras, kommer This is Nuts att debitera Konsumenten 195 kr per outhämtad försändelse för att täcka våra hanteringskostnader. This is Nuts återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att This is Nuts mottagit det returnerade paketet.
I händelse av att Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Konsumenten enbart den faktiska fraktkostnaden för att Produkterna skickas i retur och till Konsumenten på nytt. Denna kostnad kommer This is Nuts att fakturera Konsumenten i en separat faktura i efterhand.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat. I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att This is Nuts lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Konsumenten samtycker i och med sitt köp på This is Nuts till This is Nuts personuppgiftspolicy. This is Nuts dokumenterar även viss kommunikation som This is Nuts har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av This is Nuts. This is Nuts kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som This is Nuts har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att This is Nuts lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp i enlighet med Fyndiqs vid var tid gällande personuppgiftspolicy. This is Nuts svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida This is Nuts inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

This is Nuts ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Reklamation

Reklamation av köp skall ske skriftligen till This is Nuts via e-post. Vid reklamation gäller samma regler för återbetalning som vid ånger, enligt stycket ovan. I reklamations- och garantiärenden gör This is Nuts en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har This is Nuts rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta. Om This Is Nuts företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan. Retur av vara samt återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda This is Nuts skälig tid att fullgöra köpet. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att This is Nuts, efter skäligt rådrum med This is Nuts, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti, repareras eller ersätts Produkten av This is Nuts. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av This is Nuts. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Reklamationsrätten gäller i tre år eller före Produktens sista utgångsdatum, förutsatt att reklamation rapporteras så snart felet borde ha upptäckts. Två månader anses som skälig tid för upptäckt av skada/defekt. Konsumenten kan komma att ersättas för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande.

This is Nuts ansvarar via fraktbolaget för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall Konsumenten vända sig till This is Nuts. This is Nuts hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från This is Nuts. Konsumenten bör anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador bör anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador i regel omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten måste även anmäla eventuella transportskador till This is Nuts inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador har Konsumenten ansvar för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Troubleshooting fee

If in a complaint or warranty case when examining a complained product it turns out that the product is not affected by an error for which This is Nuts is responsible, the person of This is Nuts who performed such examination (or on whose behalf the examination was performed) has the right to charge the Consumer a reasonable troubleshooting fee. The troubleshooting fee may not exceed SEK 350 and may only be charged provided that the Consumer has been notified that such troubleshooting fee may be charged before the investigation has been carried out.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

See It Styled On Instagram

    No access token
Select your currency

Main Menu

0
Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad