Att kommunicera i enlighet med direktiv om gröna miljöpåståenden

Re-cap av webinar "The future of Fashion: Communicating in Compliance with Green Claims Directive"

Sammanfattning

Över hälften av miljöpåståenden och etiketter är vagt formulerade, vilseledande eller obefogade, där 40% saknar underlag.

Över 50% av de europeiska konsumenterna har inte förtroende för miljöuttalanden på produkter.

EU håller på att skapa en standard som kommer att göra dessa hållbarhetsdeklarationer obligatoriska.

Detta kommer att ge konsumenterna befogenhet att fatta informerade och bättre val samt bidra till att bekämpa falska eller vilseledande påståenden.

Detta kommer också att skydda konsumenter mot oskäliga kommersiella metoder som förhindrar ohållbara inköp.

Antagandet av förslaget för att stärka konsumenterna skedde år 2022 och antagandet av förslaget till direktiv om gröna påståenden skedde år 2023.

För att styrka gröna påståenden:

Inget data = Inget påstående  | Påståendet måste tala ur ett livscykelperspektiv Jämförelser (med andra produkter) måste vara rättvisa

För att kommunicera gröna påståenden:

Gör dina påståenden betydelsefulla  | Visa verkligt engagemang  | Ge noggrannhet

Grön märkning måste vara transparent och tillgänglig, och innehålla information om ägande, mål, övervakning av efterlevnad och procedurer. Detta är för att ge korrekt, datastödd och transparent information till konsumenterna som visar hela livscykeln för en produkt (inte bara en del av den), så att konsumenterna kan fatta informerade val när de gör ett köp.

Varför dina påståenden måste stärkas med verifierade data

 1. Över hälften av miljöpåståenden och etiketter är vagt formulerade, vilseledande eller obefogade, där 40% saknar underlag
 2. Över 50% av de europeiska konsumenterna har inte förtroende för miljöuttalanden på produkter
 3. Grönmålning sk. “Greenwashing” utgör alltmer en risk för modevarumärken
 4. Det finns en vanlig förväxling mellan tredjepartsverifierade etiketter och självcertifieringar
 5. EU håller på att skapa en standard för att säkerställa att varje modevarumärke följer tydliga riktlinjer när de kommunicerar gröna påståenden
 6. Hållbarhetsdeklarationer kommer att gå från frivilliga påståenden till obligatoriska krav

Viktiga begrepp

Gröna/Miljöpåståenden (mycket omfattande och frivilliga)

Alla meddelanden eller representationer som inte är obligatoriska enligt unionslag eller nationell lag, inklusive text, bilder, grafik eller symbolisk representation, i vilken form som helst, inklusive etiketter, varumärken, företagsnamn eller produktnamn, i samband med en kommersiell kommunikation, vilket påstår eller antyder att en produkt eller handlare har en positiv eller ingen påverkan på miljön eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter eller handlare, eller har förbättrat sin påverkan över tiden. (Förslag om “Att stärka konsumenterna för den gröna omställningen”)

Gröna/Miljöetiketter (frivilliga)

“Miljöetikett” avser en hållbar etikett som täcker enbart eller huvudsakligen miljöaspekter av en produkt, en process eller en handlare (Förslag till direktiv om gröna påståenden)

Konsumenternas roll för att påskynda den gröna omställningen

 1. Detta ingår i EU:s gröna avtal för att se till att konsumenterna har befogenhet att fatta bättre och mer informerade val och spela en aktiv roll i den hållbara omställningen.
 2. EU förbinder sig att bekämpa falsk miljöinformation – så att konsumenterna har tillförlitlig, verifierbar och jämförbar information.
 3. I mars 2022 antogs direktivet om att ändra direktivet om oskäliga kommersiella metoder – att stärka konsumenterna för den gröna omställningen har några nyckelelement
 4. Krav på att tillhandahålla information om hållbarhet och reparationsmöjligheter och säkerställa att konsumenterna har bättre information  – syftar till att främja kommersiella garantier som överstiger den tvååriga lagliga garantin. Vidare även skydd av konsumenter mot oskäliga kommersiella metoder som förhindrar hållbara inköp (10 nya kommersiella metoder läggs till “svartlistan” över metoder som är förbjudna under alla omständigheter)
 5. EU antog ett direktiv om gröna påståenden. Direktivet om att stärka konsumenterna för den gröna omställningen är mer allmänt
 6. Reglerar vad företag inte får göra, vilka kommersiella metoder som anses vara oskäliga (detta kommer att ändra direktivet om oskäliga kommersiella metoder) Omfattar alla transaktioner mellan företag och konsumenter (före, under eller efter en transaktion) Det nämner inte miljöetiketter, det nämner bara hållbarhetsmärkning – så det är mycket bredare och kan täcka sociala aspekter
 7. Direktivet om gröna påståenden är mer specifikt – Fastställer specifikt hur företag måste agera Omfattar endast bevisning och kommunikation av frivilliga miljöpåståenden

Tidslinje för att genomföra den gröna omställningen

Mars 2022 – Antagande av förslaget för att stärka konsumenterna för den gröna omställningen

Mars 2023 – Antagande av förslaget till direktiv om gröna påståenden

2025/2026 – Tillämpning av de gröna kraven (Europeiska rådet och parlamentet har 18 månader på sig att enas om antagandet – lägga till och modifiera förslagen)

Direktiv om gröna påståenden: Krav på bevisning av miljöpåståenden

 1. Företag kommer att behöva genomföra en bedömning för att styrka alla miljöpåståenden. Bedömningen måste: Stödja sig på erkänd vetenskaplig bevisning, korrekt information och relevanta standarder
 2. Visa betydelsen av miljöpåståenden ur ett livscykelperspektiv
 3. Avgöra om påståendet gäller för hela produkten, specifika delar, faser eller aktiviteter
 4. Visa att påståendet går utöver de rättsliga kraven som gäller för sådana produkter eller produktgrupper Ge information om miljöprestanda jämfört med vanliga metoder
 5. Förslaget kräver konsekvent information, täckning och antaganden för jämförande påståenden, inklusive indikationer på förbättringar, påverkan och basåret

Styrkande av gröna påståenden | Inget data = Inget påstående

Skriv inte: “Denna kollektion har tillverkats med teknik som minskar vattenförbrukningen” (innehåller ingen data)

Gör så här: “Vi har lyckats spara 140k m3 vatten eq jämfört med branschstandarden” (inkluderar siffror som visar att bedömningen har gjorts – nämn också branschstandarden – ge alltid tillgång till specifikationerna för scenariot du jämför med)

Påståendet måste tala ur ett livscykelperspektiv

Gör inte: “Vi genererar mindre CO2 än våra konkurrenter eftersom vi tillverkar lokalt” (detta påstående gäller bara tillverkningsprocessen – inte hela livscykeln)

Gör så här: “Från utvinningen av råmaterial till lagren har vi genererat 30% mindre koldioxidutsläpp än branschstandarden” (detta tar en bredare vy över leverantörsledet)

Jämförelser måste vara rättvisa

Gör inte: “Produktionen av denna Lyocell-t-shirt sparar 20% CO2 jämfört med produktionen av en bomullst-shirt” (felaktigt eftersom du jämför två olika material) Gör så här: “Denna återvunna Lyocell-t-shirt sparar 20% CO2 jämfört med produktionen av en jungfru Lyocell-t-shirt med motsvarande egenskaper” (jämför två produkter tillverkade av samma material)

Företag måste kommunicera miljöpåståenden enligt följande:

 1. När det gäller en färdig produkt bör det inkludera vägledning om hur man minskar miljöpåverkan under användningsfasen
 2. När det är kopplat till framtida miljöprestanda måste det innehålla tidsbundna åtaganden om förbättringar inom produkten/företagets verksamhet och värdekedja
 3. Endast sammanfattande indikatorer som använder EU-fastställda regler för deras beräkning kan ligga till grund för kommunikation av kumulativa miljöpåverkningar
 4. Påståenden måste inkludera information om deras styrkande, nämligen: produktdetaljer, täckta påverkningar, relevanta internationella standarder, underliggande beräkningar och detaljer om processen för att uppnå de påstådda förbättringarna

Kommunikation av gröna påståenden

Gör dina påståenden betydelsefulla

Gör inte: “Vår nya kund är engagerad i miljön”

Gör så här: “Användningen av 100% ekologisk bomull i denna t-shirt resulterar i en vattenbristpåverkan på 29 m3 vatten eq” (ge siffror och visa påverkan)

Visa verkligt engagemang

Gör inte: “Vi är verkligen engagerade i att minska vår koldioxidavtryck under det kommande året”

Gör så här: “Vårt mål är att minska vår bidrag till global uppvärmning och siktar på att minska CO2 eq-utsläppen från ett genomsnitt på 5,60 kg under 2022 till 5,04 kg under 2023” (ge siffror och tidsram)

Ge noggrannhet

Gör inte: “Denna produkt minskar betydligt växthusgasutsläppen med 20% jämfört med branschstandarden” (ingen metodik tillhandahållen)

Gör så här: “Denna produkt minskar betydligt växthusgasutsläppen med 20% jämfört med branschstandarden. Detta påstående stöds av relevanta globala standarder, inklusive ISO 14040 för att bedöma dess påverkan genom hela livscykeln” (påståenden bör alltid innehålla information som beräkningar)

Du kan ha QR-koder så att människor kan skanna koden och bedöma din påverkan

Direktiv om gröna påståenden | Riktlinjer för miljömärkning

 1. Miljömärkningar måste uppfylla samma krav på styrkande och kommunikation som påståenden
 2. Ekologiska märkningsprogram måste vara transparenta, tillgängliga (utan kostnad) och ha detaljer angående ägande, mål, övervakning av efterlevnad och procedurer
 3. Förutsättningarna för att delta i sådana program måste vara proportionella mot företagens storlek och omsättning för att inkludera små och medelstora företag
 4. Restriktioner kommer att gälla för nya offentligt ägda program samt en valideringsprocedure för privata aktörer.

Transparens som en drivkraft för förändring

 1. Stöd miljöpåståenden med en solid metodik och vetenskapligt bevisbaserade krav för att ge den mest exakta metoden bakom påståenden och data
 2. Utveckla påverkansbedömning från ett produktlivsperspektiv
 3. Denna metodik underlättar alltid rättvisa och exakta jämförelser genom användning av ekvivalent information
 4. Prioritera alltid användningen av primärdata och komplettera med sekundära högkvalitativa datakällor
 5. Tillhandahåll alltid tydlig information om påverkan och tydlig metodik – det finns inget att dölja

Deltagare på webinaret:
Alba Garcia-Betorz (Co-Founder & Chief Product Officer at BCome)
Maria Lasa Aresti (Sustainability Consultant & Social and Environmental Innovation)
Gema Terol Bernal (Sustainability Comms Expert & Head of Content at Bcome)

Credit to Alba Garcia-Betorz!

Hållbarhårvård

Se vårt urval av hållbar hårvård

Hårhälsatillskott

Se vårt urval av hållbara accessoarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency

Main Menu

0